ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

HISTÓRIA ŠKOLY


História Združenej strednej školy potravinárskej na Harmincovej ulici č. 1 v Bratislave sa začala písať 1. septembra 1984, kedy vzniklo Stredné odborné učilište potravinárske. Štúdium v trojročných učebných odboroch pekár, cukrár, mlynár a prevádzkový chemik doplňovali dvojročné štúdium potravinárska výroba a štúdium popri zamestnaní.

Po delimitácii v roku 1991 od Mlynsko pekárenského kombinátu š. p. prešla škola pod zriaďovateľskú funkciu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR. Zdedili sme neúčelovú budovu, ktorú sme prebudovali na moderne vybavené zariadenie pre prípravu cukrárov a jediné v Bratislavskom kraji pre prípravu pekárov. Transformáciou štátnych podnikov, ich privatizáciou vznikol problém so zabezpečením odborného výcviku žiakov. V podmienkach transformácie plánovanej ekonomiky na trhovú a v zložitom období privatizácie bolo jediným vtedy správnym riešením vybudovanie vlastných učňovských dielní. Tento zámer sa podaril veľmi rýchlo uskutočniť a tak už v roku 1992 sa začal odborný výcvik vykonávať prevažne vo vlastných priestoroch.

Koncepcia komplexnej prípravy budúcich pekárov a cukrárov pod vedením skúsených učiteľov a majstrov odborného výcviku na cvičných a produktívnych prácach, pri konkrétnej každodennej výrobe čo najširšieho sortimentu pekárskych a cukrárskych výrobkov od prípravy surovín až po expedíciu bola a ešte stále bude najsprávnejšia. Dnes v moderne vybavených prevádzkach žiaci v rámci odborného výcviku vyrábajú tri druhy chleba, bežné pečivo (rohlíky, pletenky, granáty, žemle), celozrné pečivo typu kornspitz, sójové cereálne pečivo, široký sortiment výrobkov z kysnutých tukových ciest typu jemného pečiva (záviny, vianočky, buchty, koláče), výrobky z plundrových ciest, kroasanty, pagáčiky, tyčinky atd. V rámci odborného výcviku cukrárov vyrábame do 100 druhov najrozmanitejších cukrárskych výrobkov. Vyrobenú produkciu škola realizuje vo svojich vlastnej predajni doplnenú o iný potravinársky sortiment. Už od roku 1993 škola realizuje podnikateľskú činnosť. Táto aktivita má okrem sociálneho aspektu - žiaci a pracovníci školy majú možnosť stravovania počas vyučovania - aj významný ekonomicky rozmer. Prostriedky získané ekonomickou činnosťou školy nám umožňujú v súčasnej neutešenej ekonomickej situácii neustále zlepšovať podmienky teoretickej a praktickej prípravy budúcich pekárov a cukrárov. V neposlednom rade je jednou z foriem motivácie pracovníkov školy a žiakov, ktorým vyplácame mesačné odmeny za produktívne práce. Určitou formou spätnej väzby vypovedajúcej o kvalite prípravy našich absolventov je aj účasť na rôznych súťažiach odborných zručností, súťažiach v rámci celoštátnych prehliadok učňovských prác a služieb JUVYR, Gold Coba, Stredoškolskej odbornej činnosti, prehliadky ročníkových prác žiakov končiacich ročníkov, medzinárodné odborné praxe a pod.

 

Historickým medzníkom vo vývoji školy bolo zriadenie Strednej priemyselnej školy potravinárskej v roku 1992. Myšlienka dať škole iný rozmer bola správna. Združenie Stredného odborného učilišťa a strednej odbornej školy takého istého zamerania "pod jednu strechu" má množstvo výhod. Je to možnosť využitia učňovských dielní pre zabezpečenie odbornej praxe študentov priemyslovky, možnosť realizácie sa učiteľov hlavne odborných predmetov v dimenziách, ktoré poskytuje SPŠP. Transformácia školy na združenú potravinársku školu a zavedenie priepustnosti jednotlivých stupňov prípravy by umožnila žiakom, ktorí majú lepšie predpoklady na osvojovanie si manuálnych zručností prestúpiť zo SPŠP na SOU a opačne žiakov, ktorí majú dobré predpoklady pre náročnejšiu formu štúdia prestúpiť z SOU na SPŠP.

 

Transformácia školy na Združenú strednú školu potravinársku sa uskutočnila 1. septembra 2002, odkedy škola patrí pod VÚC Bratislavského kraja.

 

na začiatok