STREDNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

O Z N A M

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 841 01 Bratislava

 

 

K r i t é r i a  pre prijatie do 1. ročníka

Prijímacie skúšky do 1. ročníka Združenej strednej školy potravinárskej, Harmincova 1, Bratislava, pre školský rok 2009/2010

neprijímajú sa noví žiaci

 

 1. Pre prijatie na štúdium sú stanovené nasledovné kritériá :

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky podľa nasledovných kritérií:  1. úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotná spôsobilosť
2. prospechový priemer a úspešnosť v Monitore 9

  1. Kritérium prospechový priemer
  2.   Uchádzači sa zoradia podľa prospechového priemeru známok za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka základnej školy. Priemer sa vypočíta z ôsmich základných predmetov : slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia. V prípade, že žiak má na prihláške uvedené známky z dvoch cudzích jazykov, do priemeru sa započíta lepšia známka jedného z nich.
   Uchádzačovi umiestnenom na 1. mieste sa pridelí 100 bodov. Každému ďalšiemu žiakovi v poradí sa pridelí o jeden bod menej.

  3. Kritérium Monitor 9 :
  4. Uchádzači sa zoradia podľa priemernej hodnoty výsledkov Monitoru 9 :
   (% zo slovenského jazyka + % z matematiky) : 2
   Uchádzač umiestnený na 1. mieste podľa výsledkov monitoru získa 100 bodov. Každý ďalší žiak v poradí o bod menej.

  5. Výsledné hodnotenie
  6. Body získané za 2.1 a 2.2 kritérium sa sčítajú a vytvorí sa poradie žiakov.
   Na študijný odbor potravinárstvo (2940 6) bude v zmysle plánu výkonov na školský rok 2008/2009 prijatých 24 žiakov.
   Učebné odbory :

   3-ročný učebný odbor cukrár bude prijatých 12 žiakov

   3-ročný učebný odbor pekár bude prijatých 12 žiakov

   4-ročný učebný odbor cukrár pekár bude prijatých 12 žiakov

   4-ročný učebný odbor kuchár cukrár bude prijatých 12 žiakov

   Uchádzačom o učebné odbory sa v prípade zníženej známky zo správania na 2° odčíta 10 bodov, v prípade zhoršenej známky zo správania na 3° sa odčíta 20 bodov.
   Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 200.
   Podľa nasledovných kritérií budú výsledky prijímacieho konania uverejňované priebežne na internetovej stránke školy.

 Zápis žiakov sa uskutoční 12. a 13. mája 2008 od 7,00 do 15,00 hod. na sekretariáíte ZSŠP.

   

   

   

  Bratislava 14. 03. 2008

  Ing. Katarína Klimová,
  riaditeľka školy