STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY


Študijný odbor: 2940 6 potravinárstvo pre absolventov základných škôl ponúkame tieto zamerania:

03 spracovanie múky

08 podnikanie v potravinárstve

09 potravinár - kvalitár

PROFIL ABSOLVENTA študijného odboru

UČEBNÝ PLÁN študijného odboru


Dlžka štúdia:

4 roky denné štúdium

Podmienky prijatia:

a) úspešné ukončenie ZŠ

b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky

c) zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné