STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincová 1, 841 01 Bratislava

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ ORGANIZÁCIE

Vážení rodičia, priaznivci a priatelia školy!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo
CD-2008-15895/34538-1:917/SOŠ o vyradení Strednej odbornej školy,Harmincová 1, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, podľa § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
s účinnosťou k 31. 12. 2008 zrušená Stredná odborná škola, Harmincová 1, Bratislava.

Právnym nástupcom Strednej odbornej školy, Harmincová 1, Bratislava sa od 1. 1. 2009 stáva
Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava.

Činnosť školy bude zachovaná na Harmincovej 1, Bratislava
do 30.6. 2009.


:

Naše učebné odbory budú naďalej zachované.

Prihlášky

na štúdijný odbor 2940 6 potravinárstvo

a učebné odbory môžete zasielať na adresu

SOŠ Farského 9

851 01 Bratislava

www.soupotr.sk


 

Ďakujem Vám za doterajšiu podporu a priazeň.

Ing. Katarína Klimová

riaditeľka

 

 

Bližšie informácie:

( 02 / 643 66 108, 02 / 643 64 802