STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

e-mail: soup@soupharba.sk

Profil absolventa nadstavbového štúdia


Študijný odbor: 2982 4 potravinárska výroba

zameranie: 02 pekárska a cukrárska výroba pre absolventov trojročných učebných odborov


Dĺžka štúdia:

2 roky denné nadstavbové štúdium

Podmienky prijatia:

a) úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore

b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky

c) zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Poskytnuté vzdelanie:

úplné stredné odborné


Profil absolventa nadstavbového študijného odboru potravinárska výroba

Absolvent študijného odboru potravinárska výroba je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať technicko-hospodárske činnosti prevádzkového charakteru v potravinárskej výrobe. Má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odvetviach potravinárskej výroby, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov.

Absolvent tohoto študijného odboru, po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole najmä STU chemicko-technologickej fakulte, prípadne o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných druhov stredných škôl.

Požiadavky na absolventa

Absolvent tohto študijného odboru má mat nasledovné vedomosti, schopnosti a návyky:

  • potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti v ústnom a písomnom styku

  • znalosť slovenskej a svetovej literatúry

  • znalosť cudzieho jazyka, bežnej situačnej konverzácie i porozumenie odborným výrazom z oblasti potravinárstva

  • znalosť vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výchovy

  • znalosť širokého základu prírodovedných poznatkov, stredoškolskej matematiky, chémie a informatiky