STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

 

Profil absolventa študijného odboru 2940 6 potravinárstvo

so zameraním na:

03 spracovanie múky

08 podnikanie v potravinárstve

09 potravinár - kvalitár


Absolvent študijného odboru potravinárstvo je kvalifikovaný pracovník schopný uplatniť sa v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v rôznych odborných funkciách, alebo v oblasti obchodu, podnikania, služieb súvisiacich s potravinárskym priemyslom podľa absolvovaného študijného zamerania.

Po nástupnej praxi a primeranom zapracovaní je absolvent pripravený na výkon činnosti technológa, majstra, laboranta alebo manažéra v jednotlivých prevádzkach potravinárskeho priemyslu ako i v súkromnom podnikaní. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä na Chemicko technologickej fakulte STU a v príbuzných odboroch.

 

Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania:

 • potrebná slovná zásoba a vyjadrovacia schopnosť v ústnom a písomnom styku

 • znalosť slovenskej a svetovej literatúry

 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný kontakt s cudzincami a štúdium zahraničnej odbornej literatúry

 • znalosť základov psychológie, sociológie, fyziológie a medziľudskej komunikácie

 • znalosť výpočtovej techniky a jej využitie v praxi

   

  Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania:

 • charakter potravinárskej výroby, jej úlohy a ciele

 • súhrn poznatkov o hlavných surovinách a pomocných látkach využívaných vo výrobnom procese

 • výrobné procesy a technologické postupy v rôznych výrobných fázach potravinárskych strojov a zariadení

 • základné pojmy z biológie, mikrobiológie a biochémie, biochemické procesy v živých organizmoch, zásady práce s biologickým materiálom

 • zásady racionálnej výživy

 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a svoje práva v tejto oblasti

 • požiadavky na hygienu práce a pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia spotrebiteľov i pracovníkov v potravinárstve

   

  Na našej škole sa študujú tri zamerania odboru 2940 6 potravinárstvo:

  Odbor 03 spracúvanie múky:

  Absolvent sa oboznámi s princípom výroby chleba a pečiva, cestovín, cukrárskych ciest a hmôt náplní, polev a zmrzlín a absolvuje dvojtýždňovú odbornú prax v škole podobného zamerania v rakúskom meste Wells.

  Odbor 08 podnikanie v potravinárstve:

  Absolvent sa oboznámi so základnými pojmami marketingu, s dôležitými predpismi z oblasti obchodno - podnikateľskej činnosti, získa základné poznatky z psychológie osobnosti, práce, reklamy a trhu.

  Odbor 09 potravinár - kvalitár:

  Absolvent sa oboznámi so základnými znalosťami kvality potravín, s dôležitými predpismi z oblasti hygieny, kontroly a životnosti potravín, získa základné poznatky z psychológie osobnosti, práce, reklamy a trhu.