STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 841 01 Bratislava

Z Á V E R Y komplexnej inšpekcie


Školská inšpekcia hodnotí na :

veľmi dobrej úrovni :

 • vedenie pedagogickej dokumentácie

 • rozpracovanosť krátkodobých úloh

 • výkon štátnej správy v I. stupni

 • kritériá hodnotenia pedagógov a žiakov

 • personálnu štruktúru pedagogického zboru

  na dobrej úrovni :

 • interakciu učitel - žiak

 • prezentáciu školy v odborných sútažiach

 • dodržiavanie učebných osnov

 • dobrú orientáciu pedagógov v školskej legislatíve

  klúčové pozitívne stránky školy :

  vytváranie tradície školy

  klúčové negatívne stránky školy : 0

   

  Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá :

  velmi dobrý - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna, príkladná úroven

  dobrý - prevaha pozitív, formálne, menej významné nedostatky, nadpriemerná úroven

  priemerný, málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citelne slabé miesta, podpriemerná úroven

  nevyhovujúci - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

  Záznam vyhotovila dňa 20. 11. 2002 Ing. Adriana Vykydalová v. r.