STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Učebný plán študijného odboru 2940 6 potravinárstvo


Je to Denné štúdium absolventov základnej školy

Povinné vyučovacie predmety:

(v zátvorke je uvedený počet hodín za 4 roky štúdia, - napr. číslo 12 znamená, že v každom roku 4-rocného štúdia sú 3 hodiny predmetu týždenne)

slovenský jazyk a literatúra (10)

anglický jazyk (12)

občianska náuka (3)

dejepis (4)

etická výchova / náboženská výchova (2)

matematika (10)

fyzika (4)

výpočtová technika (2)

telesná výchova (8)

chémia (9)

biológia a ekológia (6)

strojníctvo (4)

automatizácia (2)

elektrotechnika (2)

technológia (6 + hodiny v odborných zameraniach)

analytická chémia (2)

ekonomika a riadenie (4)

učebná prax (3 + hodiny v odborných zameraniach)

Voliteľné vyučovacie predmety:

nemecký jazyk (4)

Nepovinné vyučovacie predmety:

jazyková konverzácia (2)

cvičenia z matematiky (2)

cvičenia z výpočtovej techniky (2)

 

V 3. a 4. ročníku podľa zameraní majú žiaci ešte nasledovné predmety:

Zameranie 03 - spracúvanie múky:

technológia (8)

strojníctvo (6)

analytická chémia (8)

biológia (4)

učebná prax (6)

Zameranie 08 - podnikanie v potravinárstve:

technológia (8)

podnikanie, obchod, služby (4)

tovaroznalectvo (4)

účtovníctvo (8)

právna náuka (2)

učebná prax (6)

Zameranie 09 - potravinár - kvalitár:

biológia (8)

tovaroznalectvo (6)

analytická chémia (10)

strojníctvo (2)

učebná prax (6)

 

na začiatok