STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Harmincova 1, 841 01 Bratislava

tel./fax: 643 66 108     

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 841 01 Bratislava

ZÁZNAM o výsledku komplexnej inšpekcie


Odborné predmety (technológia; tovaroznalectvo; analytická chémia; suroviny; cukrárska výroba; odborné kreslenie; stroje a zariadenia; strojníctvo; podnikanie, obchod, služby; ekonomika a riadenie; účtovníctvo; ekonomika a podnikanie; ekonomika a organizácia)

- úroveň interakcie, kooperácie medzi učiteľmi a žiakmi je dobrá, spätná väzba dobre zabezpečená. Organizácia práce pedagógov je efektívna, pracovný štýl a prejav je kultivovaný. Hodnotenie žiakov na vyučovacích hodinách je objektívne. Zvolené metódy a formy práce sú zväčša účinné a primerané charakteru predmetu. Didaktické prostriedky sú názorné a aktuálne, efektívne sa využívajú na vyučovacích hodinách. Výchovno-vzdelávací proces vo vzťahu k stanoveným cieľom a obsahu vzdelávania má dobrú úroveň. Žiaci sú menej aktívni v získavaní a osvojovaní poznatkov. Vedomosti a zručnosti žiakov sú priemerné. Verbálna komunikácia vo vzťahu k odborným predmetom je priemerná, v ekonomických predmetoch dobrá, žiaci vedia vyjadriť poznatky, názory a postoje. Kvalita vyučovania odborných predmetov z hľadiska činnosti pedagógov je dobrá, z hľadiska činnosti žiakov je priemerná až dobrá.

Odborný výcvik (učebný odbor pekár) - interakcia učiteľ - žiak bola výrazná, prístup učiteľa k praktickej činnosti žiakov bol optimálny. Inštruktáž majsterky odbornej výchovy bola na vysokej úrovni, používala správnu odbornú terminológiu. Počas celého pracovného dna priebežne kontrolovala prácu žiakov, využívala medzipredmetové vzťahy, hodnotila prácu žiakov.

Celkovo je kvalita vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov na dobrej úrovni, z hľadiska činnosti žiakov je na priemernej úrovni.

Škola má dobré výsledky pri prijímaní žiakov na vysoké školy. Uplatňovanie žiakov na trhu práce škola nesleduje, ale z vyjadrenia riaditeľky školy je o žiakov, najmä z učebných odborov veľký záujem, na trhu ich je nedostatok.

Vnútorný poriadok školy je kvalitne spracovaný, vytvára podmienky pre dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Práva a povinnosti žiakov školy obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy akceptujú Dohovor o právach dieťaťa. Žiaci sú vedení k dodržiavaniu pravidiel medzi-ľudských vzťahov a k vzájomnej úcte. Žiacka samospráva je rešpektovaným partnerom vedenia školy. Správanie a konanie žiakov bolo počas inšpekcie kultivované. Atmosféra v triedach je hodnotená učiteľmi ako vcelku priateľská, akceptujúca a pokojná. Škola podporuje tvorivé myslenie žiakov a ich zodpovednosť za svoje správanie. Vytvára podmienky a priestor na individuálny rast osobnosti žiaka. Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiaka je dobrá.

Výchovné poradenstvo je kvalifikované a účinné, systematicky koordinované výchovnou poradkyňou a školskou psychologickou. Kvalita jeho služieb a úroveň poradenskej komunikácie je veľmi dobrá. Existuje funkčná spolupráca s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Bratislave a s inými poradenskými a odbornými zariadeniami, napr. Centrom poradensko-psychologických služieb, príslušnými odbormi sociálnych vecí krajských a okresných úradov. Úroveň vedenia dokumentácie výchovného poradenstva a starostlivosti o žiakov so špeciálnymi schopnosťami a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dobrá. Prevencia drogových závislostí je plánovitá, funkčná a na veľmi dobrej úrovni. Kvalita a efektívnosť systému environmentálnej výchovy a vzdelávania a výchovy k manželstvu a rodičovstvu je dobrá. Činnosti preventívneho a multidisciplinárneho charakteru sú na dobrej úrovni.

ZSŠ potravinárska vytvára podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti na školu. Organizuje rôzne športové súťaže, odborné súťaže, SOC, exkurzie a odborné exkurzie, ktoré sú v súlade so vzdelávacím programom školy. Žiaci školy sa s úspechom zúčastňujú súťaží profesionálnych pekárov a cukrárov organizovaných v rámci výstav Gastro-Alimenta-Coba v Nitre, kde získali aj medzinárodné ocenenie.

Na veľtrhu pekárstva a cukrárstva vo Welse v Rakúsku, kde spolupracujú s odbornou potravinárskou školou v rámci projektu Leonardo, získali 3. miesto za výrobok bratislavské rožky. Na výstave cukrárov Svadba, získali za svoj výrobok 1. miesto. Škola zorganizovala dva odborne zamerané semináre na nové suroviny a technológie. Pravidelne sa zúčastňujú výstavy učňovských prác a služieb JUVYR. Na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku žiaci školy získali 1. a 3. miesto, na krajskom kole 2. miesto. Žiaci školy v spolupráci s učiteľmi vydávajú školský časopis. Aktivity s významnými vplyvmi na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy sú na dobrej úrovni. Kvalita priebehu, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivity s významným vplyvom na činnosť školy sú celkovo na dobrej úrovni.

Škola má vo vzťahu k zameraniu a vzdelávacím aktivitám vhodnú štruktúru pedagogického zboru z hľadiska kvalifikačných požiadaviek, vekovej skladby a dĺžky pedagogickej praxe učiteľov.

Didaktická technika je funkčná, vo vyučovacom procese sa efektívne využíva. Škola je zapojená do Infoveku, má jednu učebňu vybavenú výpočtovou technikou. Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje a splna psychohygienické potreby žiakov a učiteľov. Škola zabezpečuje pitný režim. Personálne, priestorové, materiálno-technické a psychohygienické podmienky majú dobrú až veľmi dobrú úroveň. Podmienky výchovy a vzdelávania sú celkovo na veľmi dobrej úrovni.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú jasne stanovené a vychádzajú z tradície školy, z dosiahnutej úrovne výchovy a vzdelávania, z regionálnych podmienok a z podpory školy Cechom pekárov a cukrárov. Vytýčené ciele sú reálne, dôraz sa kladie na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania a na uplatnenie absolventov v praxi. Škola spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na tvorbe nových učebných plánov pre učebné odbory cukrár a pekár. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni.

Vedenie školy uplatňuje strategické plánovanie, ktoré smeruje k rozvoju školy. Krátkodobé úlohy sú rozpracované, prehľadné, termínované, majú určenú zodpovednosť, sú kontrolované. Pedagogický zbor, rodičia, žiaci, rada školy a zriaďovateľ ich poznajú, akceptujú a v praxi sa plnia. Organizácia pracovných porád a pedagogických rád je z hľadiska frekvencie, vecnosti a obsahu vyhovujúca. Škola má dostatok záujemcov o štúdium v študijnom odbore, menej záujemcov je o učebné odbory, najmä o učebný odbor pekár. Organizácia a priebeh prijímacieho konania je na veľmi dobrej úrovni. Plánovanie a realizácia koncepčných zámerov je na veľmi dobrej úrovni.

Organizačná štruktúra a prevádzka školy má stanovené pravidlá fungovania, ktoré umožňujú efektívne riadenie školy. Vnútorný poriadok školy, organizačný a pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov sú spracované na dobrej úrovni a akceptované. Rozhodovanie je na veľmi dobre úrovni. Výkon štátnej správy v I. stupni je kvalitný a v súlade s právnymi predpismi. Maturitné skúšky sa v školskom roku 2001/2002 uskutočnili podľa platnej legislatívy. Učebná a odborná prax žiakov študijných odborov je organizovaná podľa schválených učebných plánov a učebných osnov v priebehu školského roka v školských dielňach a v iných organizáciách.

Veľmi dobrú úroveň má metodické združenie odborných predmetov pri príprave žiakov na rôzne súťaže a SOC. V škole vládne priateľská a pokojná atmosféra. Vedenie školy vytvára dobré pracovné podmienky, prijíma inšpiračné podnety z vnútorného a vonkajšieho prostredia školy, sleduje inovačné trendy a podporuje odborný rast učiteľov a majsteriek odbornej výchovy. V tomto školskom roku majsterky odbornej výchovy absolvovali rekvalifikačný kurz na výrobu fúkaného a ťahaného karamelu v družobnej škole v Bzenci.

Dve učiteľky odborných predmetov sú autorkami novej učebnice Technológia pre 1. ročník.

V pedagogickom zbore je vysoký podiel kvalifikovaných učiteľov je 92 % a majsteriek odbornej výchovy 100 %. Odbornosť praktického vyučovania je 100 % a teoretického vyučovania je 94,43 %. Odborné a pedagogické riadenie je na dobrej úrovni.

Vedenie školy má vytvorený účinný vnútorný systém kontroly, zameraný na dodržiavanie školského, vnútorného a pracovného poriadku, výsledky kontroly sa analyzujú. Plánované termíny úloh sa sledujú a vyhodnocujú. Hospitačná činnosť je efektívna, ukladajú sa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Pri hodnotení pedagógov sa postupuje na základe stanovených kritérií hodnotenia. Systém hodnotenia žiakov má stanovené pravidlá, je známy učiteľom aj žiakom a v praxi sa dodržiava. Na kontrolu výsledkov žiakov sa využívajú písomné previerky, vstupné testy. Vedenie školy má vypracované riaditeľské testy na jednotlivé polroky pre každý predmet a ročník. Úroveň kontrolnej a hospitačnej činnosti je dobrá až veľmi dobrá.

Vnútorný informačný systém je prepracovaný a účinný. Žiaci aj pedagógovia sa dôležité informácie dozvedajú včas. Dôverné informácie o žiakoch a zamestnancoch školy sú zabezpečené pred zneužitím. Rodičia sú pravidelne informovaní o žiakoch prostredníctvom plenárnych a triednych aktívov, účasť rodičov je priemerná. Výchovná poradkyňa a školská psychologička koordinujú prácu školy a rodičov najmä v prípadoch problémového správania a slabých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Rodičia často o spoluprácu neprejavujú primeraný záujem. Škola má dobrú spoluprácu s Podnikateľským zväzom a Cechom pekárov a cukrárov, veľmi dobrú spoluprácu so svojím zriaďovateľom, Chemickotechnologickou fakultou STU v Bratislave, Výskumným ústavom potravinárskym, s pekárňou a cukrárňou Dúbravanka R.F.T a.s., mlynom a pekárňou Jedla. Činnosť Rady školy je neformálna a veľmi dobre spolupracuje s vedením školy. Informačný systém je na dobrej úrovni.

Učebné plány sa realizujú v súlade s deklarovanými cieľmi a dodržiavajú sa.

Žiaci majú možnosť individuálneho výberu voliteľných a nepovinných predmetov, ktorých ponuka vychádza z požiadaviek žiakov, rodičov a podmienok školy (5 voliteľných predmetov - druhý cudzí jazyk, seminár z chémie, výpočtová technika, chemická informatika, stroje a zariadenia; 4 nepovinné predmety - jazyková konverzácia, cvičenia z výpočtovej techniky, cvičenia z matematiky, konverzácia v cudzom jazyku). Realizácia výchovno-vzdelávacieho programu je na dobrej úrovni.

Pedagogická dokumentácia je vedená na predpísaných tlačivách a v súlade s platnou legislatívou. Vedenie školy a pedagógovia sú dobre orientovaní v školskej legislatíve, v praxi ju dodržiavajú. Kvalita pedagogickej dokumentácie a orientácia v školskej legislatíve je na dobrej až veľmi dobrej úrovni.

Škola veľmi dobre zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Príslušná dokumentácia sa vedie pravidelne podľa predpisov. Na teoretickom i praktickom vyučovaní vznikajú malé úrazy zapríčinené vlastnou nepozornosťou žiakov. Evidencia sťažnosti je zavedená, od školského roku 1999/2000 neboli podané žiadne sťažnosti. Úroveň riešenia problematiky úrazov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej disciplíny a sťažnosti je na veľmi dobrej úrovni.

Riadenie je celkovo na dobrej až veľmi dobrej úrovni.

Záznam vyhotovila dna 20.11.2002 Ing. Adriana Vykydalová v.r.

 

na začiatok